תקנון עמותת ילדות אבודה

"ילדות אבודה – ילדים ניצולי השואה "

תקנון העמותה
חלק ראשון: שם ומטרות
1. הגדרות :
בתקנון זה יהא לביטויים הבאים הפירוש הרשום בצידם, דהיינו:
"העמותה" – העמותה האמורה בתקנון זה.
"האסיפה הכללית" או "האסיפה" – האסיפה הכללית של חברי העמותה, הן אסיפה רגילה והן אסיפה כללית יוצאת מהכלל, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת, כמפורט בסימן א' בחלק רביעי בתקנון זה.
"ועד העמותה" או "הועד" – הועד המורכב בהתאם לנאמר בסימן ב' בחלק רביעי בתקנון זה.
"ועדת הביקורת" – הועדה המורכבת בהתאם לנאמר בסימן ג' בחלק רביעי בתקנון זה.
"יו"ר העמותה" – כאמור בסימן ד' בחלק רביעי בתקנון זה.
"חוק העמותות" – חוק העמותות, התש"ם- 1980.
"רשם" – רשם העמותות.
2. שם העמותה :
העמותה תיקרא בשם:
בעברית: " ילדות אבודה – ילדים שורדי השואה "
באנגלית: "Lost Childhood – Holocaust Childe Survivors"
3. מען העמותה :
מען העמותה יהיה: יהודה הלוי 143 תל-אביב או כפי שייקבע על ידי ועד העמותה מעת לעת. שינויים במען העמותה ידווחו לרשם העמותות כדין. העמותה רשאית לפתוח סניפים בכל מקום בישראל.
4. מטרות העמותה :
4.1. ליזום ולקיים, בישראל ובתפוצות, גוף ייחודי ובעל מעמד רשמי, אשר ייאגד וייקבץ אל שורותיו את ילדי השואה החפצים בפיצוי בגין ילדותם שנעשקה בשואה.
4.2. הכרה מצד כל הגורמים הרלוונטיים ובעיקר הגרמנים בעובדה שנושא הילדים ניצולי השואה לא טופל מעולם.
4.3. הכרה מצד כל הגורמים הרלוונטיים לנושא פיצויים לניצולי השואה בעמותת "ילדות אבודה", כנציג הפורמאלי של הילדים היהודים ניצולי השואה בעולם.
4.4. ניהול משא ומתן עם ממשלת גרמניה בדבר הפיצוי של ילדי השואה שקולם לא נשמע מעולם ולכן גם לא מומשו זכויותיהם לפיצוי בגין הנזק אותו הם נושאים כל חייהם. (בשיתוף וועידת התביעות) כולל:
4.4.1. יתמות
4.4.2. אבדן, עושק,גזל וקטיעת ילדות
4.4.3. פליטות והעדר נתינות ארוכת שנים
4.4.4. אחור כללי בהתפתחות ופגיעה קשה בהשתלבות בחברה וביכולת ההשתכרות
4.4.5. נכות ונזקי גוף ונפש מצטברים, עם השלכות גוברות בגיל מבוגר.

4.5. ביטול כל חוקי התיישנות בתביעות הנוגעת לפיצוי ילדי השואה.
4.6. תביעה לעקרון השוויון, כלומר, כבסיס מינימאלי לפיצויים, פיצוי רטרואקטיבי ברמה בה פוצו שארי הוורמכט והואפן-אס אס מיד לאחר מלה"ע השנייה.
4.7. פיצויים ופנסיה לכל החיים לילדים ניצולי השואה בגין הנ"ל
4.8. ייזום ותמיכה במחקר רפואי פסיכולוגי ואחר שעיסוקם והשלכותהם על ילדים ניצולי השואה
4.9. מטרות נוספות:

4.9.1. העמותה תפעל לשיתוף נציגיה בארגונים המרכזיים העוסקים בטיפול בשואה ובניצולים ובאופן יחסי לחלקם של הילדים העשוקים ניצולי השואה באוכלוסיית ניצולי השואה.
4.9.2. העמותה תפעל לאיתור וייזום שיתוף פעולה עם ארגוני ילדים ניצולי שואה בתפוצות.
4.9.3. לפעול להנצחת זכרם של ילדי השואה, על ידי עידוד רשויות ומוסדות, קיום פעולות חינוך וזיכרון בקרב בני הנוער וכל פעולה אחרת שתמצא ראויה להעמקת מורשת השואה ולקחיה.
4.9.4. לשמש כנציגות רשמית של ציבור חברי העמותה בפני משרדים ומוסדות ציבוריים וכלכליים, קרנות ויחידים, הכול על מנת לסייע ולקדם את ענייני העמותה.
4.9.5. לעודד קשרים ולהעביר מידע לכל חברי העמותה (באמצעות שימוש באמצעי תקשורת ובמאגרי מידע, עריכת כנסים ומפגשים) ובין העמותה לבין משרדים ומוסדות ציבוריים וכלכליים, קרנות ויחידים ואגודות שונות וכן לשתף פעולה עם כל הגופים הנ"ל ולהסתייע בהם, לשם קידום מטרות העמותה.

4.10. לשם השגת מטרותיה תהיה העמותה רשאית לעשות את הפעולות דלהלן, כולן או מקצתן, הן בישראל והן בחו"ל, אך בכפוף לאמור בסעיפים 10 ו – 42 להלן:

4.10.1. לנהל משא ומתן, לערוך הסכמים והתקשרויות מכל סוג שהוא עם כל אדם ו/או אישיות ו/או מוסד ו/או רשויות ו/או המדינה ולבצע כל פעולה משפטית ו/או כספית, שיש בהם כדי לקדם את מטרות העמותה, לרבות להתקשר בהסכמים עם נותני שירותים למיניהם כפי שתמצא העמותה לנכון מעת לעת, בכפוף להחלטת מוסדות העמותה.
4.10.2. לגייס ולקבל משאבים כספיים בישראל ובתפוצות, באמצעות גביית דמי חבר, קבלת תרומות, מתנות, מענקים ועיזבונות ובכל דרך חוקית אחרת, לשם קידום מטרות העמותה.
4.10.3. להעסיק קבלנים עצמאיים, עובדים שכירים, עובדים על פי חוזה ובכל צורה אחרת שהנהלת העמותה תמצא לנכון ולהסדיר את תנאי העסקתם כדין.
4.10.4. לקיים כנסים, הרצאות, השתלמויות, ימי עיון, קבוצות עבודה וכיו"ב לחברי העמותה ולציבור.
4.10.5. לפרסם את פעילות העמותה באמצעי התקשורת ובמאגרי המידע, לרבות הקמת מרכז מידע וקשר הכולל: כתובת, אתר אינטרנט ורשת תקשורת.
4.10.6. לעשות כל אשר יידרש כדי להגשים את מטרות העמותה וכדי לקדם ולפתח את פעולותיה של העמותה.

חלק שני: החברים
5. חברי העמותה :
5.1. חברי העמותה יהיו כל האנשים הבאים:
5.1.1. האנשים שחתמו על בקשת רישום העמותה.
5.1.2. כל אדם בן 17 שנה ומעלה, , המוכן לסייע בקידום מטרות העמותה ואשר ועד העמותה החליט לקבלו כחבר.
5.1.3. המשלמים דמי חבר (כפי שיוחלט מעת לעת).
5.2. מספר חברי העמותה לא יפחת משבעה.
5.3. בכל מספר שהוא, רוב החברים לא יהיו קרובי משפחה ביניהם.
5.4. החברות בעמותה תהא אישית, בלתי ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
5.5. העמותה תנהל פנקס חברים, בו תרשום כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך, תאריך הלידה,תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.
6. קבלת חברים :
כל המבקש להתקבל כחבר, יגיש לעמותה התחייבות בכתב בנוסח הבא או בנוסח דומה לו כפי הצורך: יציין שם ומספר זהות, מען, שנת לידה וזיקתו לשואה: אני מבקש להיות חבר בעמותת "ילדות אבודה" מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה"
7. זכויותיהם וחובותיהם של החברים בעמותה :
7.1. לכל אחד מחברי העמותה תהא הזכות לקול אחד באסיפה הכללית של העמותה, הזכות להשתתף באסיפותיה וכן הזכות לבחור ולהיבחר לוועד העמותה ולמוסדותיה האחרים האמורים בתקנון זה ובכללם לתפקיד יו"ר העמותה וממלא מקומו.
7.2. כל חבר בעמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה, בכפוף לאמור בסעיף 10 להלן.
על כל החברים לציית לתקנות העמותה ולהחלטות מוסדותיה ונושאי המשרה שבה המפורטים בסעיף 16 להלן.
7.3. הועד, רשאי לקבוע דמי כניסה, דמי חבר ותשלומים אחרים, שתשלומם יהיה חובה על חברי העמותה, הכול בהתאם לקריטריונים שיתפרסמו על ידי האסיפה הכללית.
7.4. החבר יהיה זכאי לבחור ולהיבחר, מותנה בתשלום מיסי החבר.
על כל החברים לשלם במועדם את דמי הכניסה, דמי החבר וכל התשלומים האחרים אשר יוטלו, ככל שיוטלו, עליהם על ידי ועד העמותה, הכל בהתאם לקריטריונים שיתפרסמו.

8. הפסקת חברות בעמותה :
החברות בעמותה תיפסק:
8.1. במות החבר.
8.2. בפרישת חבר מהעמותה. פרישה כאמור תעשה או באמצעות מתן הודעת פרישה בכתב חתומה על ידי החבר, לוועד העמותה, או, במתן הודעת פרישה בע"פ שקבלתה תאושר – בכתב – ע"י ועד העמותה. הודעת פרישה תינתן לוועד שלושים יום מראש. לא יהא בפרישת חבר מהעמותה כדי לגרוע מחבותו לשלם לעמותה כל יתרה של דמי החבר שלא נפרעה על ידו עד לאותו מועד.
8.3. הוצאת חבר מהעמותה.
ועד העמותה באישור האסיפה הכללית יהא רשאי להחליט על הוצאת חבר מהעמותה מאחד הטעמים הבאים:
8.3.1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
8.3.2. החבר לא קיים הוראות תקנון זה ו/או החלטות מוסדות העמותה המוסמכים.
8.3.3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
8.3.4. החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
8.3.5. גרם לעמותה נזק בזדון או פעל בזדון בניגוד למטרות העמותה.
8.4. לא יציע הועד להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להביא טענותיו בפניו ולא יציע זאת מהטעמים האמורים בסעיפים 8.3.1 עד 8.3.3 (ועד בכלל) אלא לאחר שהזהיר את החבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

חלק שלישי: הוראות כספיות, הגשת מסמכים ועיון
9. הכנסות העמותה תהיינה מורכבות מדמי החבר והתשלומים האחרים שהוטלו על החברים ע"י הועד, אם יוטלו על ידו, תרומות, קבלת הלוואות, פעולות בניירות ערך, הפרשי הצמדה וריבית, דמי שכירות, רווחי הון והשקעות, וכדומה, בכפוף לאמור בסעיפים 10 ו – 42 להלן .
10. נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק לקידום מטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריה, בכל צורה שהיא, אסורה.
11. העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו את עסקאותיה ומצבה הכספי. כל חבר של הועד, של ועדת הביקורת וכן רואה החשבון של העמותה, יוכלו לעיין בפנקסים אלה.
12. הועד יכין אחת לשנה מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה בכל שנת מס (להלן: "דוחות כספיים") אשר יערכו בהתאם לכללים שנקבעו לעניין זה בהוראות חוק העמותות. הדוחות הכספיים יוגשו לועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני כינוס האסיפה הכללית, ויהיו טעונים אישורה קודם להבאתם בפני האסיפה הכללית.
13. הדוחות הכספיים המקוריים ו/או העתקם המאושר וכן מסמכים נוספים ככל שיידרשו יוגשו לרשם העמותות בהתאם למועדים שנקבעו לעניין זה בחוק העמותות.
14. העמותה חייבת להגיש לרשם את המסמכים המקוריים שלהלן ו/או את העתקם המאושר כדין, חתומים על ידי שניים מחברי הועד, בהתאם למועדים שנקבעו לעניין זה בהוראות חוק העמותות:
14.1. הודעה על שינוי מען העמותה.
14.2. הודעה על בחירת חבר, מינוי חבר ועד או חבר ועדת ביקורת או פקיעת כהונתם.
14.3. הודעה על מינוי רואה חשבון (כאשר ימונה רו"ח כאמור).
14.4. פרוטוקול אסיפה כללית לשינוי תקנון, שם, מטרות.
14.5. החלטת אסיפה כללית או החלטת ועד בדבר שינוי מורשי חתימה.
14.6. פרוטוקול החלטת אסיפה כללית בדבר אישור הדוחות הכספיים בצירוף המלצת ועדת ביקורת ו/או חוות דעת רו"ח.
14.7. הודעה על הגשת תובענה כנגד העמותה או כנגד חבר ועד בתוקף תפקידו.
14.8. פרוטוקול אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון של העמותה ומינוי מפרק.
14.9. דוחות כספיים מקורים או העתקם המאושר כדין.
14.10. מסמכים אחרים כקבוע בתקנות.
15. פנקס החברים, פנקס חברי הועד, הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות והדוחות הכספיים יהיו פתוחים בכל עת לעיון חברי העמותה.

חלק רביעי: מוסדות ונושאי משרה
16. מוסדות העמותה ונושאי המשרה שבה הינם:
16.1. המוסדות:
16.1.1. האסיפה הכללית.
16.1.2. ועד העמותה.
16.1.3. ועדת הביקורת.
16.2. נושאי המשרה:
16.2.1. יו"ר העמותה (המשמש אף כיו"ר האסיפה הכללית ויו"ר ועד העמותה).
16.2.2. יו"ר ועדת הביקורת.
16.2.3. מזכיר האסיפה הכללית.

סימן א' : האסיפה הכללית
17. מועדי כינוס האסיפה הכללית ודרך ניהולה:
17.1. האסיפה הכללית הרגילה של העמותה תכונס ע"י וועד העמותה אחת לשנה קלנדארית ולא יאוחר מאשר 15 חודש לאחר קיום האסיפה הקודמת. ועד העמותה יכין את סדר היום של האסיפה ויזמין את חברי העמותה ע"י הודעה בחתימת הועד. משלוח ההודעות יעשה לא יאוחר מ- 21 ימים לפני מועד האסיפה הכללית (ויכלול מקום, מועד ושעה מדויקים וסדר יום בדואר רשום). האסיפה תתנהל ע"י יו"ר העמותה או יו"ר האסיפה הנבחר.
17.2. אסיפה כללית יוצאת מהכלל תיקרא ע"י הועד לפי הפרוצדורה הנזכרת בסעיף 19 להלן ותתנהל ע"י יו"ר העמותה ו/או יו"ר האסיפה הנבחר. הועד יהא מחויב לקרוא לאסיפה כזאת תוך 21 יום מהיום אשר בו נתקבלה על כך דרישה בכתב, חתומה ע"י 10% מכלל חברי העמותה או לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת. ההצבעות וההחלטות בכל אסיפה יוצאת מן הכלל נערכות בהתאם לפרוצדורה של האסיפה הכללית הרגילה. הועד רשאי, אם הוא יראה צורך בכך, לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל בכל עת בה הוא ימצא זאת לנכון.
17.3. לא כונסה אסיפה כללית יוצאת מהכלל כאמור בסעיף 17.2 בתוך התקופה שנקבעה לכך, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכונס, ככל שניתן, באותו האופן בו מכונסות האסיפות על ידי הועד.
17.4. יו"ר העמותה או יו"ר האסיפה נבחר רשאי לדחות אותה ממקום למקום ומזמן לזמן, או לתקופה של חודש ימים. הוא מתחייב לעשות זאת גם לפי דרישת האסיפה הכללית; הודעה על דחיית האסיפה כאמור תשלח לחברי העמותה שלא היו נוכחים באותה אסיפה לא יאוחר מ – 14 ימים לפני מועד האסיפה הנדחית הנ"ל ובהתאם לנוהל זימון אסיפות כלליות כאמור בסעיף 19 להלן, בשינויים המחויבים; באסיפה הכללית הנדחית הנ"ל לא ידונו בשאלות אחרות חוץ מאלה שעמדו על הפרק באסיפה שקדמה לה.

18. מניין חוקי:
המניין החוקי של אסיפה כללית בין רגילה ובין יוצאת מן הכלל יהא 30% מחברי העמותה. במקרה שמנין חוקי כנ"ל לא יהיה נוכח כעבור חצי שעה מן המועד שבו נקבעה התחלת האסיפה, תהיה האסיפה חוקית בכל מספר הנוכחים בתנאי שמספרם לא יפחת מחמישה עשר (15).
19. אופן זימון אסיפות כלליות:
אסיפה כללית תזומן אחת לשנה קלנדארית באמצעות משלוח הודעה בחתימת הועד לכל החברים בעמותה ובלבד שהודעות כאמור תשלחנה לא פחות מ-21 ימים לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה. ההודעה תפרט את המקום, היום והשעה בהם תתקיים האסיפה ואת סדר יומה.
רו"ח יזומן לאסיפות בהן ידונו הנושאים התקציביים.
20. האסיפה הכללית הרגילה תהיה מוסמכת לדון בעניינים המפורטים להלן:
20.1. אישור בחירת יו"ר העמותה שנבחר ע"י וועד העמותה.
20.2. קבלת דו"ח פעילות הועד ודיון בו.
20.3. קבלת דו"ח פעילות ועדת הביקורת ודיון בו.
20.4. קבלת דו"ח שנתי מועדת הביקורת, דיון בו ואישורו.
20.5. שחרור הועד מביצוע תפקידים מסוימים שהוטלו עליו והטלת תפקידים נוספים עליו.
20.6. אישור המאזן והדו"חות הכספיים של העמותה שהוכנו על ידי ועד העמותה, לאחר שאלה יבוקרו על ידי רואה החשבון של העמותה (במידה וימונה) וועדת הביקורת, ולאחר קבלת המלצתו של הועד בדבר אישורם של אלה.
20.7. בחירת ועדת בקורת.
20.8. בחירת יו"ר ועדת הביקורת, מבין חברי ועדת הביקורת.
20.9. החלטה האם למנות רואה חשבון לעמותה בנוסף לועדת הביקורת.
20.10. קביעת שכרו של רואה החשבון.
20.11. בחירת ועד חדש או חברים חדשים בוועד.
20.12. קביעת מספר חברי הועד, בכפוף להוראות סעיפים 27.1 ו 25.1 להלן.
20.13. העברה מכהונה של הוועד או של חבר בו.
20.14. בחירת מזכיר האסיפה הכללית.
20.15. אישור דמי חבר ותשלומים אחרים שיקבע הועד.
20.16. הגשת דו"חות לפקיד השומה לגבי נכסיה, הכנסותיה והוצאותיה של העמותה.
20.17. תיקון תקנון העמותה, שינוי שמה ומטרותיה.
20.18. דיון בכל עניין שיובא בפניה על ידי ועד העמותה.
20.19. שונות.

21. אסיפה כללית יוצאת מן הכלל תהיה מוסמכת לדון ולפסוק בעניינים המפורטים להלן:
21.1. כל עניין בו מוסמכת האסיפה הכללית הרגילה, למעט לגבי אותם עניינים שהחוק הסמיך במפורש רק את האסיפה הכללית הרגילה לדון בהם, כגון: מינוי רו"ח וכיו"ב.
21.2. בכפוף להוראות תקנון זה – פירוק מרצון ומינוי מפרק או מפרקים.
22. פרוטוקול האסיפה הכללית:
22.1. בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. פרוטוקול האסיפה ינוהל על ידי מזכיר האסיפה הכללית.
22.2. על פרוטוקול האסיפה הכללית, הן רגילה והן יוצאת מן הכלל, יהיה חתום יו"ר העמותה או יו"ר האסיפה הנבחר, יהווה ראייה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.
23. דרך קבלת ההחלטות באסיפה הכללית:
23.1. פרט לאמור להלן, מתקבלות החלטות האסיפה הכללית הן רגילות והן יוצאות מן הכלל, ברוב קולות רגיל של המצביעים.
23.1.1. עבור החלטה לפירוק העמותה ולמינוי מפרק או מפרקים דרוש רוב של 2/3 מן המצביעים באסיפה. ההחלטות בדבר פירוק העמותה תתקבלנה אך ורק בצורה, באופן וברוב כמפורט בחלק חמישי: פירוק העמותה.
23.1.2. עבור החלטה לשינוי שם העמותה, לשינוי מטרות העמותה, או לשינוי תקנות אלה, דרוש רוב קולות מבין חברי העמותה.
23.2. הליך קבלת ההחלטה כאמור יתבצע באמצעות ישיבה פיזית במשרדי העמותה או בכל מקום אחר שיקבע בהודעת זימון האסיפה.
ההחלטה יכולה להיות מורכבת ממספר מסמכים בנוסח זהה אשר כל אחד חתום על ידי חבר עמותה אחד או יותר.
23.3. הפרוטוקול החתום ע"י יו"ר העמותה או ממלא מקומו יהא ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.
24. הצבעות:
24.1. ההצבעה נעשית ע"י הרמת ידיים, ובמקרה ש- 30% מן הנוכחים ידרוש זאת, תיערך הצבעה חשאית. כמו כן בגין גילם ומוגבלות תנועתם של חלק מהחברים תותר הצבעת אלו מבין החברים שנידותם מוגבלת באמצעות ייפוי כוח.
24.2. לכל חבר עמותה הנוכח באסיפה יהא קול אחד בלבד. במקרה של קולות שקולים תתקיים הצבעה חוזרת, ובמקרה שגם בזו יהיו הקולות שקולים, כי אז יהא ליו"ר האסיפה קול מכריע.

סימן ב' : ועד העמותה
25. הרכב הועד:
25.1. ועד העמותה יהיה מורכב מ 7 חברי העמותה, לפחות, או מספר בלתי זוגי אחר שיקבע ע"י הוועד.

25.2. יו"ר וועד העמותה יהא יו"ר העמותה.
26. פסולים מלכהן בוועד העמותה:
26.1. להלן פירוט הפסולים מלכהן בוועד:
26.1.1. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת.
26.1.2. מי שנותן שירותים בשכר לעמותה, שלא כחברי ועד.
26.1.3. מי שהוכרז פסול דין.
26.1.4. מי שהוכרז פושט רגל.
26.1.5. מי שהורשע בפסק דין סופי לפי סעיפים 290 עד 297 ו – 414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, או בעבירה שיש עמה קלון לפי דעתו של היועץ המשפטי לממשלה.
26.1.6. קטין.
26.1.7. תאגיד.
26.1.8. מי שאינו חבר עמותה.
26.2. פעולה של חבר הועד או של חבר ועדת ביקורת או של חבר הגוף המבקר, לא ייפגע תוקפה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.
27. בחירת חברי הועד ותקופת כהונה:

27.1. המייסדים יהוו את וועד העמותה למשך שלש שנות פעילותו הראשונות
27.2. לאחר תום שלוש שנים, חברי הועד ייבחרו מדי פעם ע"י האסיפה הכללית ובלבד שמספר חברי הועד לא יפחת משבע.
27.3. הועד יכהן מיום היבחרו באסיפה הכללית ועד שהאסיפה הכללית תמנה ועד חדש (פיטוריי הועד לא יכנסו לתוקפם עד למועד מינוי ועד חדש). כל אסיפה כללית מוסמכת בכפיפות לאמור לעיל לפטר את הועד או כל אחד מחבריו, למנות ועד או חברים חדשים.
27.4. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד. נתפנה מקומו של חבר ועד, רשאים הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ועד עד לאסיפה הכללית הקרובה ועד למינוי כאמור רשאים הנותרים להמשיך לפעול כוועד.
27.5. חברי הועד אשר יבחרו כנ"ל ע"י האסיפה הכללית של העמותה ייבחרו באופן אינדיבידואלי.

27.6. חברי הועד יכהנו ללא שכר.
27.7. חבר ועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים למנות חבר עמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו וזאת עד לאסיפה הכללית הקרובה.

28. מועדי כינוס ועד העמותה:
הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן ודרך ניהולן.
29. מניין חוקי:
מנין חוקי לישיבות הועד הוא לפחות 3 חברים.
30. סמכויות הועד :
30.1. ועד העמותה ייצג את העמותה ויפעל בשמה ובמקומה בכל עניני העמותה.
30.2. הועד יפעל לטובת העמותה, יגשים את מטרות העמותה בהתאם לתקנון ויבצע את החלטות האסיפה הכללית.
30.3. הועד ימנה מבין חבריו נושאי תפקידים אחרים בעמותה.
30.4. הועד ינהל את רכוש העמותה.
30.5. הועד יכין אחת לשנה את הדו"ח כספי. הדו"ח הכספי יוגש לועדת הביקורת, לא פחות משבועיים לפני כינוס האסיפה הכללית ויובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.
30.6. הועד יגיש לאסיפה הכללית המלצותיו לאישור המאזן והדו"חות הכספיים של העמותה.
30.7. הועד יקבל לעבודה ויפטר עובדים של העמותה ויקבע את משכורותיהם, סדרי עבודתם ותקופת כהונתם.
30.8. הועד ישתמש בכל סמכויות העמותה מחוץ לסמכויות שהוקנו לאסיפה הכללית ולועדת הביקורת.
30.9. הועד רשאי למנות ועדות משנה לעניינים מסוימים מתוך חבריו וליפות את כוחם כפי שהוא ימצא לנכון, אך אין באמור בכדי לפטור את הועד מאחריותו לאותם עניינים.
30.10. הועד יהא המחליט בדבר קבלתם או אי קבלתם של מועמדים כחברי העמותה.
30.11. הועד, רשאי לקבוע דמי כניסה, דמי חבר ותשלומים אחרים, שתשלומם יהיה חובה על חברי העמותה על פי קריטריונים שיפורסמו על ידי האסיפה הכללית.
30.12. הועד יכנס את האסיפות הכלליות, יקבע את השעה והיום לאסיפות אלה ויכין את סדר יומן.
30.13. וכן כל סמכויות אשר הוקנו לוועד על פי חוק העמותות, תש"ם- 1980 [תיקון אחרון 11/6/00].

31. אופן קבלת החלטות בוועד:
החלטות הועד תתקבלנה ע"י רוב רגיל.
32. פרוטוקול הועד:
הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. יו"ר הישיבה יאשר את הפרוטוקול בחתימתו.
33. זכות הייצוג:
33.1. העמותה תחויב בכל מקרה ולגבי כל מסמך פעולה מאיזה סוג שהוא בחתימותיהם המשותפות של יו"ר העמותה ביחד עם מורשה חתימה נוסף שיבחר ע"י הועד מבין חבריו, למעט בכל הקשור בחתימה על פרוטוקול האסיפה הכללית, לגביו תספיק חתימת יו"ר העמותה בלבד או יושב ראש האסיפה הנבחר, כאמור בסעיף 22.2 לעיל, ולמעט בכל הקשור להגשת פרוטוקולים לרשם העמותות, אשר תחייב חתימת שניים מחברי הועד.
33.2. אין בהוראה זו משום פגיעה בזכות הועד למנות מורשי חתימה שונים מהאמור לעיל מבין חברי העמותה או מבין עובדי העמותה ולהסמיכם לחתום בשם העמותה באופן כללי או לצרכים מסוימים או מיוחדים ולחייבה בחתימתם. הודעה על מינוי מורשי חתימה כאמור תשלח לרשם העמותות ועליה יחתמו שניים מחברי הועד.

סימן ג' : ועדת הביקורת
34. הרכב ועדת הביקורת:
34.1. האסיפה הכללית הרגילה תבחר ועדת בקורת בת 3 חברים, שאינם חברי הועד – שייבחרו באסיפה כללית רגילה לתקופת כהונה של שנתיים.
34.2. האסיפה הכללית תבחר באחד החברים שייבחרו לוועדת הביקורת לעמוד בראשה.
35. פסולים לכהן כחברי ועדת הביקורת :
להלן פירוט הפסולים מלכהן בועדת הביקורת (תוקפה של פעולה של חבר ועדת ביקורת לא יפגע בשל פגם שהיה בבחירתו או במיניו של אותו חבר):
35.1. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת.
35.2. מי שנותן שירותים בשכר לעמותה, שלא כחברי ועדת הביקורת.
35.3. מי שהוכרז פסול דין.
35.4. מי שהוכרז פושט רגל.
35.5. מי שהורשע בפסק דין סופי לפי סעיפים 290 עד 297 ו – 414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז –1977, או בעבירה שיש עמה קלון לפי דעתו של היועץ המשפטי לממשלה.
35.6. קטין.
35.7. תאגיד.
35.8. רו"ח העמותה.
35.9. מי שאינו חבר עמותה.
36. סמכויות ועדת הביקורת:ועדת הביקורת תבקר את הפעולות הכספיות של העמותה, את חשבונותיה, את מאזנה וכן את החוקיות, הסבירות, הניהול, היעילות והחיסכון בניהול המשק, הכספים והמינהל של העמותה, תבחן באם היא פועלת לקידום מטרותיה ותמסור דו"ח על כל אלה לאסיפה הכללית הרגילה.
37. נהלי עבודת ועדת הביקורת:
ועדת הביקורת תקבע לעצמה את נהלי עבודתה. בכל מקרה ועדת הביקורת תערוך דו"ח ביקורת לפחות פעם בשנה אשר כאמור יובא לדיון לפני האסיפה הכללית ויוגש לרשם העמותות.

סימן ד' : יו"ר וועד העמותה
38. בחירת יו"ר וועד העמותה:
38.1. יו"ר וועד העמותה ייבחר ע"י וועד העמותה, מבין חברי הוועד, לפחות שישה חודשים לפני תום כהונתו של יו"ר העמותה היוצא. מינויו יאושר ברוב רגיל ע"י האסיפה הכללית
38.2. משך כהונתו של יו"ר וועד העמותה יעמוד על שנתיים.
38.3. יו"ר וועד העמותה יוכל להיבחר עד לשלוש תקופות כהונה רצופות.
39. תפקידי יו"ר וועד העמותה:
39.1. יו"ר וועד העמותה יעמוד בראש העמותה ויהא אחראי לניהול ענייני העמותה, ייזום פעילות לקידום ענייניה, פיתוחה, והרחבת פעולותיה ולביצוע החלטות האסיפה הכללית והועד.
39.2. יו"ר וועד העמותה ישמש כיו"ר האסיפה הכללית וינהל אותה.
39.3. יו"ר וועד העמותה ישמש כיו"ר ועד העמותה.

חלק חמישי : מחוזות וסניפים
40. וועד העמותה רשאי לארגן את חברי העמותה במחוזות ובסניפים על פי אזורי מגוריהם ולקבוע את מספרם של הסניפים או המחוזות בהתחשב בתועלת, בצרכי העמותה וצרכי חבריה
40.1 הסניף יפעל בקרב חבריו על פי מטרות העמותה, הפצת מידע על זכויות ניצולי השואה, , תרבות, איסוף תרומות, וכו' ובכל פעילות אחרת, בידיעת ועד העמותה, ובתיאום עם הרשות המקומית שבתחומה מצוי הסניף.
40.2 אחת לשנתיים יקיים הסניף, המחוז, אסיפה כללית. הודעה על האסיפה,סדר יומה, מועדה, ומקום כינוסה, בחתימת יושב ראש ועד הסניף, תישלח לחברי הסניף לא יאוחר מ – 10 ימים לפני כינוסה
40.3 אחת לשנתיים יקיים הסניף במסגרת האסיפה הכללית, בחירות לועד הסניף מקרב חבריו. יו"ר וועד העמותה ו/או סגניו יוזמנו לאסיפה הכללית.
40.4 ועד סניף ימנה 3 חברים לפחות. הועד יבחר מבין חבריו את יושב ראש הועד, סגן יושב ראש, וגזבר.
40.5 ישיבות ועד סניף יתקיימו אחת ל – 3 חודשים לפחות. יושב ראש הועד, או מי שמונה על ידו, ירשום פרוטוקול של הישיבה. לאחר כינוס כל ישיבה, יועבר הפרוטוקול לעיון כל חברי הועד. יש לאשר את הפרוטוקול, והוא יועבר תוך שבועיים לכל היותר, ליושב ראש ועד העמותה, ו/או לרכז הסניפים שמונה על ידי יושב ראש ועד העמותה באישור הועד.
40.6 יושב ראש ועד העמותה רשאי לזמן בכל עת אסיפה כללית של חברי הסניף, אם לבחירת ועד סניף חדש ואם למטרה אחרת, אם החליט ועד העמותה כי מן הראוי לעשות כן.
40.7 יו"ר ועד העמותה, באישור ועד העמותה, רשאי למנות לתקופת מעבר יושב ראש ועד בסניף, אם סבר כי הנסיבות מחייבות זאת.
40.8 הפעילות המנהלית והכספית של הסניף, לרבות פתיחת חשבון של הסניף, תנוהל באישור ובפיקוח של ועד העמותה. בנושאים מהם וועד העמותה יראה צורך, יבקש חוות דעת מאת היועץ המשפטי או מרואה חשבון של העמותה. בכל הנוגע גם לרשות המקומית – בשיתוף עימה.
40.9
חלק שישי:פירוק העמותה
41. החלטה על פירוק העמותה טעונה החלטה של אסיפה כללית יוצאת מן הכלל שנתקבלה ברוב של 2/3 מבין המצביעים באסיפה ובלבד שניתנה לכל חברי העמותה הודעה של 21 ימים מראש על הכוונה להציע באסיפה החלטה לפרק את העמותה, ובלבד שהוגש לרשם תצהיר של רוב חברי הועד שהם בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה מתחילת הפירוק.
42. החליטה האסיפה הכללית על פירוק העמותה, תמנה האסיפה הכללית מפרק או מפרקים ותתן את אותן ההוראות ותקבע אותם הסידורים שתמצא לנכון לגבי אופן ביצוע של הפירוק, בכפוף להוראות הקבועות לעניין זה בחוק העמותות. תחילת הפירוק תחל בתוך שבועיים ממועד קבלת ההחלטה.
43. במקרה של פירוק העמותה, יועבר מותר הרכוש של העמותה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה, במישרין או בעקיפין.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print